Povinné informace

1. Název

Obec Těšetice

2. Důvod a způsob založení

Obec Těšetice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990. Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

viz rubrika Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Těšetice
Těšetice 114
671 61  Prosiměřice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Těšetice
Těšetice 114
671 61  Prosiměřice

4.3 Úřední hodiny

 • Pondělí:      08:00 - 11:30      12:00 - 16:30
 • Středa:        08:00 - 11:30      12:00 - 16:30

4.4 Telefonní čísla

 • pevná linka: +420 515 271 110
 • mobil: +420 725 402 308

4.5 Čísla faxu

 • fax: - zrušeno -

4.6 Adresa internetové stránky a facebook

4.7 Adresa e-podatelny

4.8 Další elektronické adresy a ID datové schránky

4.9 Pověřenec Obce

5. Případné platby můžete poukázat

 • v hotovosti na pokladně OÚ
 • na účet obce: Česká spořitelna Znojmo, č.ú.: 1581858359 / 0800

6. Identifikační číslo

 • 00637629

7. Daňové identifikační číslo

 • CZ00637629

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

viz rubrika Rozpočet

8.3 Rozpočtová opatření

viz rubrika Rozpočtová opatření

9. Žádosti o informace

Od 1.1.2000 nabyl účinnosti zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který je publikován ve Sbírce zákonů v částce 39. Tento zákon upravuje informační povinnost státních orgánů i orgánů územní samosprávy vůči fyzickým i právnickým osobám. Obecně z tohoto zákona vyplývá povinnost poskytovat informace z okruhu své působnosti, s výjimkou informací, které nebudou poskytovány:

 • § 7 zák. - ochrana utajovaných skutečností
 • § 8 zák. - ochrana osobnosti a soukromí
 • § 9 zák. - ochrana obchodního tajemství s výjimkou
 • § 9 odst. 2 § 10 zák.- ochrana důvěrnosti majetkových poměrů
 • § 11 zák.- další omezení práva na informace

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se poskytují žadatelům zveřejněním nebo na základě žádosti sdělením. K poskytování informací dle výše uvedeného zákona jsou oprávněni pracovníci OÚ Těšetice, kteří vykonávají příslušnou agendu.

Žádosti o informace se podávají dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění:

 • žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení
 • není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 • ustanovení § 14 až 16 a § 18 zákona č. 106/1999 Sb., platí pouze pro žádosti podané písemně

10. Příjem žádostí a dalších podání

 • písemně na adresu: Obecní úřad Těšetice, Těšetice 114, 671 61 Prosiměřice
 • osobně na podatelně: Obecním úřadě Těšetice čp. 114
 • elektronicky na adresu: podatelna@tesetice.cz

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí úřadu obce lze podat odvolání:

 • u pověřeného Městského úřadu ve Znojmě, Obroková 10/12, 669 02 Znojmo
 • ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno

12. Formuláře

viz rubrika Formuláře

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

viz Portál veřejné správy

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • Zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích
 • Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
 • Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách
 • Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných čísel
 • Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
 • Zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon
 • Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
 • Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
 • Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce
 • Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
 • Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
 • Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech
 • Zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník
 • Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě
 • Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Se všemi předpisy se lze seznámit v úředních hodinách v kanceláři tajemníka obecního úřadu nebo na http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu.aspx.

14.2 Vydané právní předpisy

viz rubrika Obecně závazné vyhlášky

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

NÁKLADY NA POŘÍZENÍ KOPIÍ ČI VÝSTUP Z TISKÁRNY (černobílé)

 • formát A4 jednostranný: 2,00 Kč
 • formát A4 oboustranný: 3,00 Kč
 • formát A3 jednostranný: 3,00 Kč
 • formát A3 oboustranný: 5,00 Kč

NÁKLADY NA POŘÍZENÍ KOPIÍ ČI VÝSTUP Z TISKÁRNY (barevné)

 • formát A4 jednostranný: 6,00 Kč
 • formát A4 oboustranný: 12,00 Kč
 • formát A3 jednostranný: 12,00 Kč
 • formát A3 oboustranný: 24,00 Kč

NÁKLADY NA OPATŘENÍ TECHNICKÝCH NOSIČŮ DAT

 • CD - R, DVD - R: dle pořizovacích nákladů

NÁKLADY NA ODESLÁNÍ INFORMACÍ ŽADATELI

 • poštovní služby: dle platných tarifů České pošty, s. p.

OSOBNÍ NÁKLADY

 • za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, za každou započatou čtvrthodinu: 25,00 Kč

Sazba se neúčtuje při pořízení kopií dokumentů, které jsou běžně k dispozici a není nezbytné je náročně třídit a vyhledávat v archivu apod.
Náklady musí být uhrazeny před podáním informace v pokladně Obecního úřadu Těšetice nebo převodem na bankovní účet Obce Těšetice 1581858359 / 0800.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2. Výhradní licence

V současné době nejsou pro Obec Těšetice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Zákon o poskytování infromací

viz rubrika Výroční zprávy

18. Další povinně zveřejňované informace

 • Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace