Obec Těšetice

RSS 2.0 Mapa webu

Povinné informace

1. Název

       Obec Těšetice

2. Důvod a způsob založení

Obec Těšetice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

      4.1. Kontaktní poštovní adresa

              Obec Těšetice

              Těšetice 62

              671 61 p. Prosiměřice
 
       4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
 
             Obecní úřad Těšetice
             Těšetice 62
             671 61 Prosiměřice
 
       4.3 Úřední hodiny
 
              Úterý:      08:00 - 11:00      12:00 - 17:00
              Čtvrtek:   08:00 - 11:00      12:00 - 17:00
               
       4.4 Telefonní čísla
    
              pevná linka: 515 271 110
              mobil: 724 183 820
 
       4.5 Čísla faxu
 
              fax: 515 271 110
 
       4.6 Adresa internetové stránky
 
             oficiální: www.tesetice.cz
 
        4.7 Adresa e-podatelny
 
              podatelna@tesetice.cz
 
        4.8 Další elektronické adresy (ID datové schránky)
 
              obec@tesetice.cz,  starosta@tesetice.cz
 
              ID: sgyb5dm

         4.9. Pověřenec Obce 

 • Palackého 150/8, 796 01 Prostějov
 • 732 657 386, 733 281 378, 732 464 854
 • ID datové schránky: 5b36car
 • poverenec@gdprdoskol.cz

5. Případné platby můžete poukázat

 • v hotovosti na pokladně OÚ
 • na účet obce:
  • Česká spořitelna Znojmo
   č.ú. 1581858359/0800

6. Identifikační číslo

 • 00637629

7.Daňové identifikační číslo

 • CZ00637629

8. Dokumenty

      8.1. Seznamy hlavních dokumentů

      8.2 Rozpočet

      8.3 Rozpočtová opatření

 

9. Žádosti o informace

Od 1.1.2000 nabyl účinnosti zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který je publikován ve Sbírce zákonů v částce 39. Tento zákon upravuje informační povinnost státních orgánů i orgánů územní samosprávy vůči fyzickým i právnickým osobám. Obecně z tohoto zákona vyplývá povinnost poskytovat informace z okruhu své působnosti, s výjimkou informací, které nebudou poskytovány:

 • § 7 zák. - ochrana utajovaných skutečností

  § 8 zák. - ochrana osobnosti a soukromí

  § 9 zák. - ochrana obchodního tajemství s výjimkou

  § 9 odst. 2 § 10 zák.- ochrana důvěrnosti majetkových poměrů

  § 11 zák.- další omezení práva na informace

  Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se poskytují žadatelům zveřejněním nebo na základě žádosti sdělením. K poskytování informací dle výše uvedeného zákona jsou oprávněni pracovníci OÚ Těšetice, kteří vykonávají příslušnou agendu.

  Žádosti o informace se podávají dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

  - žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení

  - není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně

  - ustanovení § 14 až 16 a § 18 zákona č. 106/1999 Sb., platí pouze pro žádosti podané písemně

10. Příjem žádostí a dalších podání

            - písemně na adresu: Obecní úřad Těšetice, Těšetice 62, 671 61 Prosiměřice

            - osobně na podatelně Obecním úřadě Těšetice čp. 62

            - elektronicky na adresu: podatelna@tesetice.cz

 

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí úřadu městyse lze podat odvolání:

- u pověřeného Městského úřadu ve Znojmě, Obroková 10/12, 669 02 Znojmo

- ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 6

12. Formuláře

 

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpis

 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • Zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích
 • Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
 • Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách
 • Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných čísel
 • Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
 • Zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon
 • Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
 • Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
 • Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce
 • Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
 • Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
 • Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech
 • Zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník
 • Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě
 • Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Se všemi předpisy se lze seznámit v úředních hodinách v kanceláři tajemníka obecního úřadu nebo na http://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu.aspx

          14.2 Vydané právní předpisy

 

 

15.Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

 

NÁKLADY NA POŘÍZENÍ KOPIÍ ČI VÝSTUP Z TISKÁRNY (černobílé)

formát A4 jednostranný

 2,00 Kč

formát A4 oboustranný

 3,00 Kč

formát A3 jednostranný

 3,00 Kč

formát A3 oboustranný

 5,00 Kč

NÁKLADY NA POŘÍZENÍ KOPIÍ ČI VÝSTUP Z TISKÁRNY (barevné)

formát A4 jednostranný

 6,00 Kč

formát A4 oboustranný

12,00 Kč

formát A3 jednostranný

12,00 Kč

formát A3 oboustranný

24,00 Kč

NÁKLADY NA OPATŘENÍ TECHNICKÝCH NOSIČŮ DAT

CD - R, DVD - R

dle pořizovacích nákladů

NÁKLADY NA ODESLÁNÍ INFORMACÍ ŽADATELI

poštovní služby

dle platných tarifů České pošty, s. p.

OSOBNÍ NÁKLADY

za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, za každou započatou čtvrthodinu.

Sazba se neúčtuje při pořízení kopií

dokumentů, které jsou běžně k dispozici a není nezbytné je náročně třídit a vyhledávat v archivu apod.

25,00 Kč

Náklady musí být uhrazeny před podáním informace v pokladně Obecního úřadu Těšetice nebo převodem na bankovní účet Obce Těšetice 1581858359/0800.

 

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

 • 16.1. Vzory licenčních smluv
  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
   
 • 16.2. Výhradní licence
  V současné době nejsou pro Obec Těšetice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Zákon o poskytování infromací

 Další povinně zveřejňované informace

 • Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace

 

Obecní znak

Znak obce Těšetice

Nástěnka

Nabídka práce Jooble.cz - zde 

 

Kontroly kotlů na tuhá paliva - zde

 

Žádost o dotaci z rozpočtu obce Těšetice v roce 2017 - ke stažení zde

Vzor veřejnoprávní smlouvy - ke stažení zde

Vyúčtování dotace z rozpočtu obce Těšetice v roce 2017 - ke stažení zde

 

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na ořez popř. odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy - E.on Česká republika  PDF dokument

 

Svoz komunálního a separovaného odpadu v roce 2018 - PDF zde

Svoz komunálního a separovaného odpadu v roce 2019 - PDF zde

 

Upozornění Policie ČR

Upozornění Policie ČR naleznete v přiloženém PDF dokumentu


 Rozbor vody v MŠ Těšetice

Výsledky rozboru naleznete v přiloženém PDF dokumentu.

 

 

 

 

Czechpoint

 logo-krizport.png

 VAše cesty k bezpečí

Kácení dřevin

 • Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les  ke stažení zde
 • Pokyny k podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ke stažení zde
Mapa webu | RSS kanál | Administrace | Redakční a rezervační systém, webdesign Mouser.cz, 2011